Ar 2013. gada janvāri jauna Iedzīvotāju Ienākuma Nodokļa likme

2013. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme - 24 %, šo likmi piemēro, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2013.gadu


Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 24.maijā, kurš nosaka:

1. Aizstāt 15.panta otrajā un 2.1 daļā skaitli "25" ar skaitli "20".

2. Aizstāt 17.panta septiņpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā skaitli "25" ar skaitli "20".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 90. un 91.punktu šādā redakcijā:

"90. Grozījumi šā likuma 15.panta otrajā un 2.1 daļā un 17.panta septiņpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā attiecībā uz skaitļa "25" aizstāšanu ar skaitli "20" stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 2013. un 2014. taksācijas gadā šā likuma 15.panta otrās un 2.1 daļas un 17.panta septiņpadsmitās un deviņpadsmitās daļas piemērošanai nodokļa likme ir:

1) 2013. taksācijas gadā - 24 procenti, un šo likmi piemēro, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2013. taksācijas gadu;

2) 2014. taksācijas gadā - 22 procenti, un šo likmi piemēro, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2014. taksācijas gadu.

91. Ja 2013., 2014. un 2015. taksācijas gadā algota darba ienākums, pensija vai pabalsts tiek izmaksāts par pirmstaksācijas gadu, šiem ienākumu veidiem piemēro attiecīgajā pirmstaksācijas gadā spēkā esošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi."

 

 

2011.gada grozījumi likumā par Iedzīvotāju Ienākuma Nodokli

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas publicēts 2010.gada 10.novembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.178 (4370) un stājās spēkā ar 2010.gada 24.novembri, izņemot grozījumus likuma 18.panta trešajā daļā un grozījumus likuma 19.pantā, kas stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.

 • nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 25 %. Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 25 % apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma;

 • nodokļa likme, ko maksā no saimnieciskās darbības ienākuma, ir 25 %.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1097 Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
12.panta pirmo daļu un 13.panta pirmās daļas 1.punktu

  Noteikumi nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

  Ar 2011.gada 1.janvāri:

  mēneša neapliekamais minimums ir 45 lati; (2010.gadā 35 lati)

  likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.panta pirmās daļas 1.punktā minētais nodokļa atvieglojums mēnesī ir 70 latu.(2010.gadā 63 lati)

   

Ar 2010. gada 01. janvāri ir paaugstinātas iedzīvotāju ienākuma nodokļa(IIN) likmes

- vispārējā nodokļa likme no 23% uz 26%

- nodokļa likme ienākumam no saimnieciskās darbības no 15% uz 26% (autoratlīdzība, pašnodarbinātie, individuālie komersanti)

- dividendes, procentu ienākums, ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas, ienākums no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu, nodoklis, piemērojot 10% likmi, ir jāietur ienākuma izmaksātājam.

- kapitāla pieaugums (piemēram, ienākumi no akciju, kapitāla daļu, ieguldījumu fonda apliecību, parādzīmju, nekustamā īpašuma un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas), nodoklis, piemērojot 15% likmi, ir jāmaksā iesniedzot kapitāla pieauguma deklarāciju. Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīva atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību.

- Ienākumiem no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas tiek piemērota 10% nodokļa likme, ja gūtais ienākums nav kvalificējams kā ienākums no saimnieciskās darbības, tas ir izdevumi, kas saistīti ar šā ienākuma gūšanu, nav atzīti par saimnieciskās darbības izdevumiem.

Grozījumi likumā par Iedzīvotāju Ienākuma Nodokli nosaka jaunu saimnieciskās darbības definīciju. Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1) darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos);

2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 10 000 un vairāk latu taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas;

3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Ar IIN tiek apliktas dāvanas, kuras pārsniedz 1000 latus gadā, ja tās saņemtas no fiziskajām personām, ar kurām dāvinājuma saņēmēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.(Ja darījums tiks fiksēts caur bankas operācijām. Valsts pilnvaros bankas atvilkt nodokli bez naudas saņēmēja piekrišanas).

Samazināts darba devēja ar IIN neapliekamo dāvanu apmērs no minimālās mēnešalgas apmēra (Ls 180) līdz Ls 0.

No 4000 uz 2000 latiem ir samazināta neapliekamo ienākumu summa ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas;

- apliekamajā ienākumā tiek iekļautas summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

- ar nodokli nav apliekams ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdim ir personas deklarētā dzīvesvieta.