PVN likmes

Patreiz PVN likme 21%

Jauni grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"    ar 2012. gada 1.jūliju:

1. Aizstāt 5.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "22 procentu" ar skaitli un vārdu "21 procenta".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 80. un 81.punktu šādā redakcijā:

"80. Ja preču piegāde saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai pakalpojuma sniegšana saskaņā ar šā likuma 8.panta otro daļu notikusi līdz 2012.gada 30.jūnijam, bet nodokļa rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro attiecīgo nodokļa likmi, kas šādai preču piegādei vai pakalpojumam bija piemērojama līdz 2012.gada 30.jūnijam.

81. Darījumiem, par kuriem apmaksa veikta šo darījumu starpniecības aģentam līdz 2012.gada 30.jūnijam, preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs piemēro nodokļa likmi, kas šādiem darījumiem bija piemērojama līdz 2012.gada 30.jūnijam."

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

PVN likmes 2011. gadā

Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, kurš publicēts 2010.gada 30.decembra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.206 (4398) un stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Apliekamiem darījumiem noteikta PVN standartlikme 22 % apmērā.(2010. gadā 21%)

PVN samazinātā likme noteikta 12 % apmērā. (2010. gadā 10%)

Elektroenerģijas piegādēm iedzīvotājiem vairs nav piemērojama samazinātā PVN likme, bet noteikta PVN standartlikme 22 procentu apmērā.

Noteikts, ka papildus jau noteiktajiem gadījumiem PVN 0 procentu likme ir piemērojama arī:

1) preču piegādēm un pakalpojumiem, kas tiek sniegti:

- ES institūcijām vai to pārstāvniecībām ES teritorijā, Eiropas Atomenerģijas kopienai, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Investīciju bankai vai ES institūciju izveidotajām organizācijām, kuriem piemēro 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par privilēģijām un imunitāti ES, saskaņā ar šajā protokolā un tā īstenošanas līgumos paredzētajiem nosacījumiem.

- citām Latvijas Republikā vai citās ES dalībvalstīs reģistrētām starptautiskajām organizācijām vai šādu organizāciju pārstāvniecībām, vai to darbiniekiem, kuriem ES teritorijā ir diplomātiskais statuss, saskaņā ar starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs organizācijas izveidotas, paredzētajiem nosacījumiem, piemērojama PVN 0 procentu likme.

2) gāzes importam, ja gāze tiek piegādāta, izmantojot dabasgāzes sistēmu, kas atrodas ES teritorijā, vai tīklus, kas ir pieslēgti šai sistēmai, vai iesūknējot gāzi no gāzes transportkuģa dabasgāzes sistēmā vai maģistrālo cauruļvadu tīklā;

3) elektroenerģijas importam;

siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas importam, ja siltumenerģija vai dzesēšanas enerģija tiek piegādāta, izmantojot siltumapgādes vai dzesēšanas tīklus.

Priekšnodokļa atskaitīšana darījumos ar nekustamo īpašumu

Darījumos ar nekustamo īpašumu apliekamā persona atskaita priekšnodokli par nelietota nekustamā īpašuma iegādi, kā arī par nekustamā īpašuma celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, priekšnodokli atskaita saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 1.1punktu, ievērojot nekustamā īpašuma izmantošanu apliekamu un neapliekamu darījumu veikšanai,

b) ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan citiem mērķiem, kas nav saistīti ar apliekamās personas saimniecisko darbību, priekšnodokli atskaita saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 1.1punktu par to nekustamā īpašuma daļu, kas paredzēta izmantošanai saimnieciskās darbības vajadzībām.

Ja iepriekš minēto nekustamo īpašumu vai tā daļu paredzēts izmantot tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, priekšnodokli atskaita:

a) pilnā apmērā, ja nekustamo īpašumu vai tā daļu paredzēts izmantot tikai apliekamo darījumu veikšanai,

b) daļēji, saskaņā ar šā likuma 10.panta devīto daļu, ja ir nodrošināta atsevišķa nekustamā īpašuma vai tā daļas izmantošanas uzskaite apliekamiem vai neapliekamiem darījumiem,

c) daļēji, saskaņā ar likuma 10.panta desmito daļu, ievērojot paredzamo nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu nekustamā īpašuma vai tā daļas izmantošanas uzskaiti apliekamiem vai neapliekamiem darījumiem.

Savukārt, ja minēto nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai mērķiem, kas nav saistīti ar apliekamās personas saimniecisko darbību, priekšnodokli neatskaita.

Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā iegādāto nelietotu nekustamo īpašumu, uzcelto, re­konstruēto, renovēto vai restaurēto nekustamo īpašumu, apliekamā persona norāda kopējo PVN summu, kas uzrādīta saņemtajos PVN rēķinos par nekustamā īpašuma iegādi, celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju, kā arī atskaitītā priekšnodokļa summu atbilstoši:

a) nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijai saimnieciskās darbības vajadzībām un citiem mērķiem, kas nav saistīti ar apliekamās personas saimniecisko darbību;

b) saimnieciskās darbības vajadzībām paredzētā nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijai apliekamiem un neapliekamiem darījumiem

Apliekamā persona 10 gadu laikā, sākot ar taksācijas gadu, kurā nekustamais īpašums iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā, līdz pēctaksācijas gada 1.maijam rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu par nekustamā īpašuma izmantošanu taksācijas gadā atbilstoši iepriekš minētajām proporcijām un budžetā maksājamo vai no budžeta atmaksājamo PVN summu.

 

Priekšnodokļa atskaitīšana darījumos ar vieglajām pasažieru automašīnām

Ar 2011.gada 01.janvāri no budžetā maksājamās PVN summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 20 procenti no PVN par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi. Taču šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad:

1) apliekamā persona iegādājas vai importē vieglo pasažieru automašīnu šādu apliekamo darījumu veikšanai:

a) pasažieru pārvadājumi par atlīdzību, tai skaitā taksometru pakalpojumu sniegšana,

b) vieglo automašīnu nomas pakalpojumu sniegšana,

c) automašīnu tirdzniecība vai nomas pirkuma (līzinga) darījumi,

d) preču transporta pakalpojumu sniegšana,

e) autovadīšanas prasmes apmācība,

f) apsardzes pakalpojumu sniegšana;

2) vieglā pasažieru automašīna ir operatīvais transportlīdzeklis;

3) vieglā pasažieru automašīna tiek izmantota kā pilnvarotā automašīnu tirgotāja demonstrācijas automašīna.

No budžetā maksājamās PVN summas kā priekšnodoklis nav atskaitāms PVN, ja apliekamās personas darījumu, kurus neapliek ar PVN, vai darījumu, kuriem likuma normas nav piemērojamas, īpatsvars iepriekšējo 12 mēnešu periodā laikā pārsniedz 50 procentu no kopējās darījumu vērtības, par šādiem darījumiem:

  1. par iegādātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas;

  2. par izmaksām, kas ir saistītas ar minētās automašīnas uzturēšanu, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu, degvielas iegādi.

PVN pārmaksas atmaksa no budžeta

Beidzoties taksācijas gadam, Valsts ieņēmumu dienests pēc pārmaksātās PVN summas novirzīšanas kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu veikšanai likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā atlikušo PVN pārmaksu atmaksā apliekamās personas norādītajā bankas kontā 10 dienu laikā pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests apstiprinājis pārmaksāto PVN summu par taksācijas gadu.

Pārmaksāto PVN summu, kas izveidojusies taksācijas periodā, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā apliekamās personas norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta PVN deklarācija par taksācijas periodu, ja pārmaksātā PVN summa pārsniedz 8 000 latu.

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pagarināt pārmaksātās PVN summas atmaksas termiņu arī gadījumos, kad:

    1. Valsts ieņēmumu dienests ir nosūtījis apliekamai personai paziņojumu par datu atbilstības pārbaudi, – līdz dienai, kad Valsts ieņēmumu dienests būs pieņēmis lēmumu par pieprasījuma pamatotību;

    2. 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas par taksācijas periodu saņemšanas ir pieprasīta papildu informācija, kas nepieciešama pārmaksātās PVN summas apstiprināšanai, līdz dienai, bet ne vēlāk kā līdz 75 dienai pēc deklarācijas par taksācijas periodu saņemšanas, kad Valsts ieņēmumu dienests būs pieņēmis lēmumu par pieprasījuma pamatotību.

 

Darījumi gadu mijā

Noteikts, ka par preču piegādi ES teritorijā neuzskata likuma 4.panta septītajā daļā minēto preču piegādi, ja tā veikta atbilstoši likuma 4.panta astotās, devītās vai desmitāsdaļas nosacījumiem.

Noteikts, ka PVN, ko ES teritorijā nereģistrētā apliekamā persona samaksājusi par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai ārpus ES teritorijas, atmaksāšanas termiņš nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus no pieteikuma saņemšanas dienas, vai sešus mēnešus, ja tiek pieprasīta papildinformācija, vai astoņus mēnešus, ja papildinformācija tiek pieprasīta atkārtoti. Analogi PVN atmaksāšanas termiņi noteikti arī citas dalībvalsts apliekamai personai, ko tā samaksājusi par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai citā dalībvalstī.

Noteikts, ja preču piegāde saskaņā ar likuma 8.panta pirmo daļu vai pakalpojuma sniegšana saskaņā ar likuma 8.panta otro daļu ir notikusi līdz 2010.gada 31.decembrim, bet PVN rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro attiecīgo PVN likmi, kas šādai preču piegādei vai pakalpojumam bija piemērojama līdz 2010.gada 31.decembrim.

1.piemērs

Apliekamā persona „A”, kuras saimnieciskā darbība ir mēbeļu ražošana, 2010.gada decembrī apliekamai personai „B” ir piegādāja 50 galdus. Nodokļa rēķins par piegādātajiem galdiem izrakstīts 2011.gada 3.janvārī. Tā kā mēbeles piegādātas 2010.gada decembrī, tad izrakstītajā nodokļa rēķinā apliekamā persona „A” šai preču piegādei piemēro PVN likmi 21 procenta apmērā.

2.piemērs

2010.gada decembrī saņemtās mēbeles to neatbilstošas kvalitātes dēļ apliekamā persona „B” 2011.gada janvārī atgriež atpakaļ apliekamai personai „A”.

Preces atgriešanas gadījumā apliekamā persona „B” piemēro to PVN likmi, kas bija piemērota preces piegādes brīdī, .t.i.,21 procenta likmi.

3.piemērs

2010.gada decembrī apliekamā persona „A” noslēdza līgumu par to, ka apliekamā persona „B” sniegs tai labiekārtošanas darbus, kas tiks pabeigti 2011.gadā. 2010.gada decembrī apliekamā persona „A” samaksā avansu par visu līguma summu.

Apliekamā persona „B” izrakstītajā avansa nodokļa rēķinā darījumam piemēro PVN 21 procenta likmi.

Darījumos, par kuriem apmaksa ir veikta šo darījumu starpniecības aģentam līdz 2010.gada 31.decembrim, preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs piemēro PVN likmi, kas šādiem darījumiem bija piemērojama līdz 2010.gada 31.decembrim.

4.piemērs

Privātpersona 2010.gada 29.decembrī pie preses piegādātāja noformē laikraksta abonementu 2011.gada janvārim. Preses piegādātājs 2011.gada 5.janvārī pārskaita no privātpersonas saņemto summu preses izdevējam. Tā kā privātpersona apmaksu par šo darījumu starpniecības aģentam – preses piegādātājam veica 2010.gada 29.decembrī, tad darījumam piemērojama PVN 10 procentu likme.