Aprēķinot Uzņēmuma Ienākuma Nodokli (UIN) biežāk sastopamās situācijas, kas jāņem vērā

- peļņa, kuru koriģē ar:

- pamatlīdzekļu nolietojumu finanšu grāmatvedībā, kas palielina peļņu,

- pamatlīdzekļu nolietojumu nodokļiem, kas samazina peļņu,

- reprezentācijas izdevumiem, kas palielina peļņu,

- nesaimnieciskie izdevumi, kas palielina peļņu,

- soda naudas, kas palielina peļņu,

- zaudēto debitoru parādu summas, kas palielina peļņu, ja nav tiesas lēmuma,

- iepriekšējo gadu zaudējumu segšana, kas samazina peļņu,

- UIN likme 15%

Ar 2010. gada 01. janvāri tiek samazināta reprezentācijas izdevumu norma, ko drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma, no 60% uz 40%. Tātad no 100% ko veido reprezentācija, attaisnoti drīkstam norakstīt 40%, bet par 60% palielinam peļņu.

UIN aprēķināšanas vajadzībām 1,5 reizes palielina izdevumos neiekļaujamo izmaksu daļu, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību un zaudējumiem. Tātad, ja nesaimnieciskie izdevumi ir Ls 100, reizinām ar koeficentu 1,5 un iegūstam Ls 150 par ko palielinām apliekamo ienākumu, kā rezultātā maksājam lielāku nodokli.